//
you're reading...
Horse Racing, In-Nazzjon, Malta, Times of Malta, Trot

Quillian Joyeux and Quattro d’Arline triumph in major races

Quillian Joyeux driven by Andrew Farrugia winning one of the class Premier races on Sunday (Photo In-Nazzjon - Media.Link Communications)

Quillian Joyeux driven by Andrew Farrugia winning one of the class Premier races on Sunday (Photo In-Nazzjon – Media.Link Communications)

Quillian Joyeux and Quattro d’Arline won Sunday’s major event at the Marsa racetrack. These were two races reserved for class Premier trotters on a long distance of 2640m and formed part of the fourth Winter meeting made up of ten races all for trotters and on a long distance.

Twelve horses lined up in the first class Premier race. It was Quiet Du Chene (Charles Camilleri) which set the early pace, opening a half length lead from Printemps De Gaia (Michael Axisa) and Austrian newcomer Striking Actions (George Attard). However Quiet Du Chene was unable to keep up the pace till the end and with 300m to go started to slow down. This French trotter was overtaken by Quillian Joyeux (Andrew Farrugia) which cruised to its first win of the year by two lenghts from Gently Di Poggio (Michael Ellul) and Zalgado Transs R (Noel Baldacchino). Favorite Pronostic De Neige (Johan Axisa) ended fourth.

Quattro d’Airline (Cliferty Calleja) dashed strongly from the outside around 700m from the finishing line of the second class Premier race. Midway through the final straight, this French eleven year old trotter managed to beat by a whisker the challenge of Absolut Spender (Mark Desira). Veikko Hornline (Julian Farrugia) and P.A. Surprise (Lorraine Cunningham) followed home in that order.

Sunday’s card included also four races for class Silver trotters. Ramses De Millerey (Joe Schembri) ran unchallenged during the 2640m distance of the first class Silver race. This French trotter secured its first win in Malta by a length from Seul En Tete (Charles Camilleri). In the second class Silver race, Paolin De Bannes (Noel Baldachino) ran out of steam around 200m from the end. In the final straight, Paolin De Bannes was overtaken by Udinese (Clint Vassallo) which gained its second consecutive win and in Malta from Quio De Nappes (Julian Farrugia).

In the third class Silver race there was a close finish between Ramses De Tyrole (Anton Cassar) and Qumran De La Motte (Michael Ellul) which both sprinted together in the final straight of this race. The win was awarded to the former after that the photofinish was consulted by the racetrack stewards. For Ramses De Tyrole this was its first win in Malta. Different was the fourth and last Silver race with Rumeur (Rodney Gatt) leading all the way and winning by three lengths from Sherlock Holmes (Clint Vassallo).

Another meeting at the Marsa Racetrack will be held on Sunday. The first race should start at 1.30pm.

Sunday’s winners.

Race 1. Class Copper. Dist – 2640m. 1. Dreamed Victory (Jeffrey Said) – 1.20.5”

Race 2. Class Copper. Dist – 2640m. 1. Absolutely Meadow (Kurt Saliba) – 1.19.6”

Race 3. Class Bronze. Dist – 2640m. 1. Uyong De Carsi (Patrick Spiteri) – 1.18.6”

Race 4. Class Silver. Dist – 2640m. 1. Ramses De Millerey (Joe Schembri) – 1.20.4”

Race 5. Class Bronze. Dist – 2640m. 1. Pema (Charles Farrugia) – 1.19”

Race 6. Class Silver. Dist – 2640m. 1. Udinese (Clint Vassallo) – 1.17.5”

Race 7. Class Premier. Dist – 2640m. 1. Quillian Joyeux (Andrew Farrugia) – 1.15.8”

Race 8. Class Silver. Dist – 2640m. 1. Ramses De Tyrole (Anton Cassar) – 1.19.8”

Race 9. Class Premier. Dist – 2640m. 1. Quattro d’Arline (Cliferty Calleja) – 1.17.6”

Race 10. Class Silver. Dist – 2640m. 1. Rumeur (Rodney Gatt) – 1.17”

Quillian Joyeux u Quattro d’Arline jispikkaw fit-tigrijiet ewlenin

Ir-raba’ laqgha tas-sena li saret il-Hadd wara nofsinhar fil-korsa tal-Marsa kienet tikkonsisti minn ghaxar tigrijiet kollha ghal zwiemel tat-trott fuq distanza twila ta’ 2640m. Minn dawn l-aktar mistennija kienu zewg tigrijiet tal-oghla klassi Premier u li ntrebhu minn Quillian Joyeux u Quattro d’Arline.

Fl-ewwel tigrija Premier grew b’kollox tnax –il ziemel. Hekk kif inghata l-bidu ufficjali osservajna lil Quiet Du Chene (Charles Camilleri) jibda l-aktar b’sahhtu wara l-karozza tat-tluq. Matul l-ewwel metri, dan fetah vantagg zghir minn Printemps De Gaia (Michael Axisa) u l-gdid Awstrijakk Striking Actions (George Attard). Izda hekk kif iz-zwiemel bdew jippreparaw biex jaffrontaw id-dritta finali Quiet Du Chene deher inaqqas mill-pass u dlonk inqabez minn Quillian Joyeux li f’idejn Andrew Farrugia rregistra l-ewwel rebha tas-sena, facilment b’zewg tulijiet minn Gently Di Poggio (Michael Ellul), Zalgado Transs R (Noel Baldacchino) u Pronostic De Neige (Johan Axisa).

It-tieni tigrija tal-oghla klassi zviluppat f’wahda mill-aktar eccitanti specjalment fid-dritta finali taghha. Kien f’dak il-mument li erba’ zwiemel, Quattro d’Arline (Cliferty Calleja), Absolut Spender (Mark Desira), Veikko Hornline (Julian Farrugia) u P.A. Surprise (Lorraine Cunningham) telghu jattakkaw flimkien ras imb ras. Finalment kien Quattro d’Arline li rregistra l-ewwel rebha fi gziritna.

Il-programm inkluda wkoll erba’ tigrijiet tal-klassi Silver. Fl-ewwel wahda, Ramses De Millerey (Joe Schembri) kien il-hin kollu quddiem u ha l-ewwel rebha f’Malta b’tul minn Seul En Tete (Charles Camilleri). Paolin De Bannes (Noel Baldacchino) beda’ jnaqqas mill-giri madwar 200m mill-linja finali tat-tieni tigrija Silver. F’dak il-mument dan inqabez minn Udinese (Clint Vassallo) li akkwista t-tieni rebha nfila u f’Malta minn Quio De Nappes (Julian Farrugia).

It-tielet tigrija Silver kienet ikkratterizzata minn tmiem incert bejn Ramses De Tyrole (Anton Cassar) u Qumran De La Motte (Michael Ellul). Ir-rebha nghatat lil tal-ewwel wara li gie kkonsultat il-photofinish. Differenti ferm kienet l-ahhar tigrija mill-istess klassi fejn Rumeur (Rodney Gatt) iddominat tul id-distanza u ttrijonfat b’erba’ tulijiet quddiem Sherlock Holmes (Clint Vassallo).

Matul l-istess programm sid il-pony Sexy Boy, Darren Grech gie premjat wara li dan temm l-ahjar pony matul l-istagun li ghadda. Gew premjati wkoll Dario Azzopardi bhala sid il-pony shetland Dark Angel, Charles Farrugia, sid Linus Spot li temm l-ahjar ziemel tat-trott fit-tigrijiet tad-dilettanti fil-korsa l-qadima u Victor Attard, sid Il Mexicano li spicca l-ahjar ziemel tal-galopp dejjem fl-istess korsa. Il-prezentazzjonijiet tmexxew minn Fidel Dall, ufficjal tal-Malta Racing Club fil-prezenza ta’ Joe Zerafa, l-organizzatur ta’ dawn it-tigrijiet.

Ir-rizultati kollha.

I Tigrija. Klassi Copper. Dist – 2640m. 1. Dreamed Victory (J. Said) Hin – 3.32.5” (1.20.5”) 2. Voila Dry (I. Bilocca) 3. Jens (C. Magro) 4. Loulou De La Rose (C. Caruana)

II Tigrija. Klassi Copper. Dist – 2640m. 1. Absolutely Meadow (K. Saliba) Hin – 3.30.3” (1.19.6”) 2. My Lady Fi (J. Farrugia) 3. Sjohultets Tigra (Ch. Farrugia) 4. Tornado Hornline (C. Camilleri)

III Tigrija. Klassi Bronze. Dist – 2640m. 1. Uyong De Carsi (P. Spiteri) Hin – 3.27.6” (1.18.6”) 2. Romeo Du Rib (C. Camilleri) 3. Prince November (C. Cauchi) 4. Simb From Abroad (C. Gerada)

IV Tigrija. Klassi Silver. Dist – 2640m. 1. Ramses De Millerey (J. Schembri) Hin – 3.32.2” (1.20.4”) 2. Seul En Tete (C. Camilleri) 3. Quent De Combourg (N. Baldacchino) 4. Rocky Silvio (R. Magro)

V Tigrija. Klassi Bronze. Dist – 2640m. 1. Pema (Ch. Farrugia) Hin – 3.28.5” (1.19”) 2. Newman (R. Gatt) 3. Big Hit (C. Camilleri) 4. Roc Des Rayons (G. Farrugia)

VI Tigrija. Klassi Silver. Dist – 2640m. 1. Udinese (C. Vassallo) Hin – 3.24.7” (1.17.5”) 2. Quio De Nappes (J. Farrugia) 3. Paolin De Bannes (N. Baldacchino) 4. Partisan De Bouere (C. Camilleri)

VII Tigrija. Klassi Premier. Dist – 2640m. 1. Quillian Joyeux (A. Farrugia) Hin – 3.20.2” (1.15.8”) 2. Gently Di Poggio (M. Ellul) 3. Zalgado Transs R (N. Baldacchino) 4. Pronostic De Neige (J. Axisa)

VIII Tigrija. Klassi Silver. Dist – 2640m. 1. Ramses De Tyrole (A. Cassar) Hin – 3.30.6” (1.19.8”) 2. Qumran De La Motte (M. Ellul) 3. Querido Censerie (J. Farrugia) 4. Oregon Frontline (R. Gatt)

IX Tigrija. Klassi Premier. Dist – 2640m. 1. Quattro d’Arline (C. Calleja) Hin – 3.25” (1.17.6”) 2. Absolut Spender (M. Desira) 3. Veikko Hornline (J. Farrugia) 4. P.A. Surprise (L. Cunningham)

X Tigrija. Klassi Silver. Dist – 2640m. 1. Rumeur (R. Gatt) Hin – 3.24” (1.17”) 2. Sherlock Holmes (C. Vassallo) 3. Neo De Mira (G. Muscat) 4. Quimper Du Thyral (C. Calleja)

“Quillian Joyeux kellu 400m qawwija” – Andrew Farrugia, sewwieq Quillian Joyeux

Mitlub jikkummenta dwar is-success ta’ Quillian Joyeux fi tmiem it-tigrija, is-sewwieq Andrew Farrugia qal li kien verament sodisfatt bil-wirja taz-ziemel. “Wara li fi tmiem is-sena li ghaddiet kien ibni Andre’ li kellu success b’dan iz-ziemel, illum hadt gost nara li Quillian baqa’ jzomm forma tajba u kostanti fl-ahhar gimghat. L-ahhar 400m tieghu kienu qawwija u ghinu mhux ftit biex itemm rebbieh,” tenna Andrew Farrugia.

“Hallejt kollox ghall-ahhar wara bidu bil-mod,” – Cliferty Calleja, sewwieq Quattro d’Arline

“It-tigrija kellha bidu bil-mod u l-pass ma kienx veloci fl-ewwel metri. Kien minhabba f’hekk li ddecidejt li jekk ridt nattakka bi Quattro kelli nhalli kollox ghall-ahhar parti. Iz-ziemel irrisponda tajjeb fl-ahhar 700m u sodisfatt hafna bil-prestazzjoni tieghu. Nittama li fil-gimghat li gejjin jibqa jzomm l-istess forma,” qal Calleja.

Advertisements

About Kenneth Vella

A horse racing enthusiast and journalist. He started his career in 1992 and today is the main correspondent on horse racing for In-Nazzjon, Il-Mument and the Times of Malta. He also writes on a number of international magazines and produces TV programmes for E22 and TVM.Kenneth is the proud winner of two consecutive awards of the Malta Broadcasting Awards for the best sport programmes with documentaries.

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Videos mill-Korsa tal-Marsa

Follow me on
Now over 530 videos!

TIĠRIJIET BISS

Follow Tiġrijiet Biss on
Tiġrijiet Biss kull nhar ta' Tlieta fuq TVM2 fis-7:30 ta' filgħaxija.

Sponsors


Srieken u nġenji ta' żwiemel ġodda u ta' kwalita'. Ċempel lil Etienne fuq 99427820Prodotti Taljani ta' kwalita`
għaż-Żwiemel Tiegħek.
Miġjuba lilkom minn www.kennethvella.com

Prodott ġdid li jinkludi l-Omega 3. Tajjeb kontra l-ifjamazzjoni u jgħin l-artikolazzjoni. Għal aktar tagħrif cempel 79487838.


Archives

Advertisements