//
you're reading...
Horse Racing, In-Nazzjon, Malta, Times of Malta, Trot

Quito De Neret and Prince Gaillard triumph in Gold semi finals

Nico Oland, driven by Julian Farrugia, winning one of the class Premier races on Sunday (Photo In-Nazzjon - Media.Link Communications)

Nico Oland, driven by Julian Farrugia, winning one of the class Premier races on Sunday (Photo In-Nazzjon – Media.Link Communications)

The 5th meeting of the year, consisting of eleven races all for trotters was held Sunday afternoon at the Marsa Racetrack. Certainly the two most important races were semi finals from the Assikura Championship for class Gold trotters on a short distance of 2140m and which were won by Quito De Neret and Prince Gaillard.

From the two class Gold semi finals ten horses qualified for the final stage. Quito De Neret (Noel Baldacchino) secured its second win in a row and in Malta in the first class Gold semi final. This French eleven year old trotter led all the way, was unchallenged for most of the distance and triumphed easily by two lengths from Record Du Mexique (Marvin Cauchi). Quel Homme (Rodney Gatt), Quel Imprevu (Carmelo Micallef) and Ofackevo (Julian Farrugia) followed home in that order.

In the second class Gold semi final, the early leader Starfirefinnfemfel (Julian Farrugia) started to slow down considerably around 200m from the finishing line. This trotter was eventually overtaken in the final straight by Prince Gaillard (Charles Camilleri) which gained its first win of the season by half length from Wies Buitenzorg (Eric Bezzina) and Cowboy Party (Chris Cassar). Quermes Rush (Anton Cassar) and Strafirefinnfemfel were the last two horses to make it for the final stage.

Sunday’s card included also two races for class Premier trotters. In the first class Premier race, Danish Nico Oland (Julian Farrugia) increased its pace along the final 700m and cruised to its first win of the year by a length from Madam Di Poggio (Noel Baldacchino). Zwack (Eric Bezzina) and Wiss Roadrunner (Mario Farrugia) ended respectively in third and fourth place. The winner clocked an average time of 1.15.7” per kilometer.

Absolut Spender (Mark Desira) had to go all the way in the last few metres of the second class Premier race in order to stave off the challenge of Quebir De L’Aube (Clint Vassallo). Absolut Spender registered its first win of the year with P.A. Surprise (Lorraine Cunningham) and Quiet Du Chene (Noel Baldacchino) obtaining also a positive place. Absolut Spender clocked an average time of 1.16.2” per kilometer.

Another meeting at the Marsa Racetrack will be held on Sunday. This will also consist of eleven trotting races with the first race starting at 1.15pm.

Sunday’s winners.

Race 1. Class Copper. Dist – 2140m. 1. Jens (Carl Magro) – 1.18.9”

Race 2. Class Copper. Dist – 2140m. 1. Tornado Hornline (Charles Camilleri) – 1.20.2”

Race 3. Class Silver. Dist – 2140m. 1. Paolin De Bannes (Julian Farrugia) – 1.17.1”

Race 4. Class Gold. Dist – 2140m. 1. Ripsos De Fa (Ivan Bilocca) – 1.16.4”

Race 5. Class Silver. Dist – 2140m. 1. Rumeur (Rodney Gatt) – 1.17.3”

Race 6. Semi Finals Assikura Championship Class Gold. Dist – 2140m. 1. Quito De Neret (Noel Baldacchino) – 1.15.5”

Race 7. Class Silver. Dist – 2140m. 1. Zwinger Bobber (Rodney Gatt) – 1.17.1”

Race 8. Class Premier. Dist – 2140m. 1. Nico Oland (Julian Farrugia) – 1.15.7”

Race 9. Semi Finals Assikura Championship Class Gold. Dist – 2140m. 1. Prince Gaillard (Charles Camilleri)- 1.16.6”

Race 10. Class Premier. Dist – 2140m. 1. Absolut Spender (Mark Desira) – 1.16.2”

Race 11. Class Gold. Dist – 2140m. 1. Rex Du Braud (Charles Farrugia) – 1.15.2”

Nico Oland u Absolut Spender jispikkaw fil-klassi Premier

Iz-zewg tigrijiet tal-klassi Premier li saru l-Hadd wara nofsinhar fil-korsa tal-Marsa ntrebhu minn Nico Oland u Absolut Spender. Dawn kienu jaghmlu parti mill-hames laqgha tas-sena fuq hdax –il tigrija tat-trott fuq distanza qasira ta’ 2140m. Barra t-tigrijiet tal-oghla klassi spikkaw ukoll zewg semi finali mill-kampjonat Assikura ghal zwiemel tal-Gold.

Fl-ewwel tigrija Premier hadu sehem hdax –il ziemel. Wara li fl-ewwel metri il-kmand alterna bejn Zwack (Eric Bezzina) u Nico Oland (Julian Farrugia) kien madwar dawra mit-tmiem li Nico Oland deher jiehu kontroll assolut ta’ din it-tigrija. L-ahhar 700m kienu ferm veloci ghal dan iz-ziemel Daniz li ttrijonfa b’tul mit-Taljana Madam Di Poggio (Noel Baldacchino). Zwack u Wiss Roadrunner (Mario Farrugia) kellhom ukoll sprint qawwi fl-ahhar metri u temmew warajhom f’dik l-ordni. Ir-rebbieh kellu medja ta’ 1.15.7” fil-kilometru.

It-tieni tigrija tal-oghla klassi kienet aktar kumbattuta, ikkaratterizzata fost l-ohrajn minn dwell eccitanti bejn Absolut Spender (Mark Desira) u Quebir De L’Aube (Clint Vassallo) fi dritta finali taghha. Bi ftit kien tal-ewwel li ha l-ewwel success tieghu tas-sena b’P.A. Surprise (Lorraine Cunningham) u Quiet Du Chene (Noel Baldacchino) ikollhom ukoll pjazzament pozittiv. Ir-rebha ta’ Absolut Spender waslet f’medja ta’ 1.16.2” fil-kilometru.

Miz-zewg semi finali tal-klassi Gold ghaxar zwiemel ikkwalifikaw ghall-finali. L-ewwel wahda kienet ikkunsidrata fost l-aktar bilancjati ghax laqqghet flimkien fost l-ohrajn erba’ zwiemel li kienu gejjin minn success fil-fazi tal-heats. Hawnhekk, il-kwotat, Quito De Neret (Noel Baldacchino) kien kontinwament quddiem. Dan irnexxilu jaqsam il-linja finali l-ewwel b’vantagg ta’ zewg tulijiet minn Record Du Mexique (Marvin Cauchi). Quel Homme (Rodney Gatt), Quel Imprevu (Carmelo Micallef) u Ofackevo (Julian Farrugia) ghaddew ukoll ghall-ahhar fazi tal-kampjonat.

Fit-tieni semi finali, Starfirefinnfemfel (Julian Farrugia), li kien quddiem ghal parti twila tad-distanza, beda jnaqqas mill-pass hekk kif iz-zwiemel bdew jippreparaw biex jaffrontaw id-dritta finali. Kien f’dak il-mument li dan l-Izvediz deher jinqabez fost l-ohrajn mir-rebbieh Prince Gaillard li, taht il-gwida ta’ Charles Camilleri, ha l-ewwel rebha stagonali bi ftit minn Wies Buitezorg (Eric Bezzina) u Cowboy Party (Chris Cassar). Quermes Rush (Anton Cassar) u Starfirefinnfemfel kienu l-ahhar zewg zwiemel li kkwalifikaw ghall-finali.

Ir-rizultati kollha.

I Tigrija. Klassi Copper. Dist – 2140m. 1. Jens (C. Magro) Hin – 2.48.9” (1.18.9”) 2. Loulou De La Rose (C. Caruana) 3. Parce Que (C. Grech) 4. Volcanic Yamm (K. Saliba)

II Tigrija. Klassi Copper. Dist – 2140m. 1. Tornado Hornline (C. Camilleri) Hin – 2.51.6” (1.20.2”) 2. Brokkur TYC (P. Farrugia) 3. Sjohultets Tigra (C. Farrugia) 4. Buckens Stjarna (T. Tanti)

III Tigrija. Klassi Silver. Dist – 2140m. 1. Paolin De Bannes (J. Farrugia) Hin – 2.44.9” (1.17.1”) 2. Quattro Du Gite (S. Portelli) 3. Quarus De Levres (C. Camilleri) 4. Regent De Tillard (A. Farrugia)

IV Tigrija. Klassi Gold. Dist – 2140m. 1. Ripsos De Fa (I. Bilocca) Hin – 2.43.4” (1.16.4”) 2. Radjah De Marzy (P. Spiteri) 3. Presidential (M. Ellul) 4. Madrileno (T. Tanti)

V Tigrija. Klassi Silver. Dist – 2140m. 1. Rumeur (R. Gatt) Hin – 2.45.5” (1.17.3”) 2. Ramses De Tyrole (A. Cassar) 3. Super Qui (P. Galea) 4. Quersis (N. Baldacchino)

VI Tigrija. Semi Finali Kampjonat Assikura. Klassi Gold. Dist – 2140m. 1. Quito De Neret (N. Baldacchino) Hin – 2.41.5” (1.15.5”) 2. Record Du Mexique (M. Cauchi) 3. Quel Homme (R. Gatt) 4. Quel Imprevu (C. Micallef) 5. Ofackevo (J. Farrugia)

VII Tigrija. Klassi Silver. Dist – 2140m. 1. Zwinger Bobber (R. Gatt) Hin – 2.45.1” (1.17.1”) 2. Sjohultets Goofy (N. Baldacchino) 3. Rex Rose (P. Spiteri) 4. Alfa Dream (J. Briffa)

VIII Tigrija. Klassi Premier. Dist – 2140m. 1. Nico Oland (J. Farrugia) Hin – 2.42.1” (1.15.7”) 2. Madam Di Poggio (N. Baldacchino) 3. Zwack (E. Bezzina) 4. Wiss Roadrunner (M. Farrugia)

IX Tigrija. Semi Finali Kampjonat Assikura. Klassi Gold. Dist – 2140m. 1. Prince Gaillard (C. Camilleri) Hin – 2.44” (1.16.6”) 2. Wies Buitenzorg (E. Bezzina) 3. Cowboy Party (C. Cassar) 4. Quermes Rush (A. Cassar) 5. Starfirefinnfemfel (J. Farrugia)

X Tigrija. Klassi Premier. Dist – 2140m. 1. Absolut Spender (M. Desira) Hin – 2.43” (1.16.2”) 2. Quebir De L’Aube (C. Vassallo) 3. P.A. Surprise (L. Cunningham) 4. Quiet Du Chene (N. Baldacchino)

XI –il Tigrija. Klassi Gold. Dist – 2140m. 1. Rex Du Braud (Ch. Farrugia) Hin – 2.40.9” (1.15.2”) 2. Over Oaks (C. Caruana) 3. Oeillet De Phens (R. Gatt) 4. Lineup Du Jape (N. Baldacchino)

“Nico kellu 700m fost l-aktar qawwija” – Julian Farrugia, sewwieq Nico Oland

Fi tmiem l-ewwel tigrija Premier hadt il-kummenti tas-sewwieq Julian Farrugia li tenna li “Nico Oland illum sfida zwiemel li fuq il-karta ghandhom klassi iktar minnu. Izda dan ma qatghaliex qalbi ghax kont naf li jekk iz-ziemel jiehu l-kmand sa minn kmieni kellu c-cans li jtemm rebbieh. Matul l-ahhar 700m kelli bla ma rrid ninkoraggixxi kontinwament liz-ziemel ghax kont naf li ghalih kienu preparati zwiemel li jzidu l-giri fl-ahhar metri. Kuntent li Nico wera li ghad ghandu l-forma tal-istagun li ghadda.”

“Rebha meritata izda mhux facli” – Mark Desira, sewwieq Absolut Spender

“Kuntent bir-rebha tal-lum u din xejn ma kienet facli. Absolut Spender kien gej minn pjazzament fit-tieni post fl-ahhar dehra tieghu u dan zgur li qawwili qalbi. Wara li dort ghad-dritta finali quddiem kelli l-isfida ta’ Clint Vassallo u Quebir De L’Aube li vera tawni sfida qawwija,” qal Desira.

Advertisements

About Kenneth Vella

A horse racing enthusiast and journalist. He started his career in 1992 and today is the main correspondent on horse racing for In-Nazzjon, Il-Mument and the Times of Malta. He also writes on a number of international magazines and produces TV programmes for E22 and TVM.Kenneth is the proud winner of two consecutive awards of the Malta Broadcasting Awards for the best sport programmes with documentaries.

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Videos mill-Korsa tal-Marsa

Follow me on
Now over 530 videos!

TIĠRIJIET BISS

Follow Tiġrijiet Biss on
Tiġrijiet Biss kull nhar ta' Tlieta fuq TVM2 fis-7:30 ta' filgħaxija.

Sponsors


Srieken u nġenji ta' żwiemel ġodda u ta' kwalita'. Ċempel lil Etienne fuq 99427820Prodotti Taljani ta' kwalita`
għaż-Żwiemel Tiegħek.
Miġjuba lilkom minn www.kennethvella.com

Prodott ġdid li jinkludi l-Omega 3. Tajjeb kontra l-ifjamazzjoni u jgħin l-artikolazzjoni. Għal aktar tagħrif cempel 79487838.


Archives

Advertisements