//
you're reading...
Horse Racing, In-Nazzjon, Malta, Times of Malta, Trot

Erba’ rebhiet ghal Noel Baldacchino

Overtaker By Sib driven by Marco Refalo winning the class Premier race on Sunday (Photo In-Nazzjon - Media.Link Communications)

Overtaker By Sib driven by Marco Refalo winning the class Premier race on Sunday (Photo In-Nazzjon – Media.Link Communications)

Meta s-Sibt fil-korsa tal-Marsa saret is-sitt laqgha tas-sena fuq disa’ tigrijiet kollha ghal zwiemel tat-trott inghata l-bidu ghall-kampjonat iehor. Dan kien il-kampjonat Assikura ghal zwiemel tal-klassi Bronze fuq distanza qasira ta’ 2140m. B’kollox saru hames heats minn dan il-kampjonat li minnhom ghoxrin ziemel ghaddew ghas-semi finali. Il-programm inkluda wkoll tigrija normali tal-klassi Premier fuq l-istess distanza u li ntrebhet minn Quo Williams ta’ Charles Camilleri. Barra dan, Noel Baldacchino temm l-ahjar sewwieq tal-gurnata b’erba’ rebhiet.

Fit-tigrija Premier hadu sehem b’kollox sittax –il ziemel. Kif mistenni, l-Amerikan Whata Buz (Noel Baldacchino) kien l-akar veloci wara li nghata l-bidu ufficjali. Matul l-ewwel metri, dan fetah vantagg zghir minn Ourasi Diams (Anthony Fenech) u Princess View (Julian Farrugia). Sa 300m mill-linja finali, Whata Buz kien ghadu jigri b’certu qawwa, izda dan sfortunatament biddel il-pass f’nofs id-dritta finali biex b’hekk fetah it-tigrija berah. Kien Quo Williams (Charles Camilleri) li mar quddiem f’dak il-mument biex b’hekk akkwista l-ewwel success stagjonali minn Ourasi Diams u d-debuttant Franciz Reansert Barbes (Frencu Cassar). Livi Cantona (Paul Galea) temm ir-raba’. Ir-rebbieh kellu medja tajba ferm ta’ 1.14.7” fil-kilometru.

Mill-hames heats tal-klassi Bronze, ghoxrin ziemel ghaddew ghas-semi finali. L-ewwel tliet heats intrebhu mill-favorit Voila Dry (Ivan Bilocca) li ha t-tieni rebha nfila wara li zied fil-giri dawra mit-tmiem u minn Quersis (Noel Baldacchino) u Rothko Inn Ronco (Charles Farrugia) wara li kellhom sprint fid-dritta finali. Fl-ahhar zewg heats kien hemm is-success ta’ Alfa Dream (Rodney Gatt) bit-tielet rebha f’Malta u r-raba’ rebha tal-gurnata ta’ Noel Baldacchino li, b’Zoccer Troll avvanza fuq barra fid-dritta finali.

Ir-rizultati kollha.

I Tigrija. Klassi Copper. Dist – 2140m. 1. Jens (C. Magro) Hin – 2.50.8” (1.19.8”) 2. Quella Des Moyeux (T. Demanuele) 3. Miskos Abies (Ch. Farrugia) 4. Petchora (A. Attard)

II Tigrija. Klassi Silver. Dist – 2140m. 1. Polytain (N. Baldacchino) Hin – 2.47” (1.18”) 2. Rybo Fiona (M. Bonnici) 3. Orage Du Pont (J. Farrugia) 4. Big Hit (R. Gatt)

III Tigrija. Heat Kampjonat Assikura. Klassi Bronze. Dist – 2140m. 1. Voila Dry (I. Bilocca) Hin – 2.43.3” (1.16.3”) 2. White Flame (D. Ellul) 3. Cross Country F.C. (J. Vella) 4. Satanas Du Clos (R. Scicluna)

IV Tigrija. Heat Kampjonat Assikura. Klassi Bronze. Dist – 2140m. 1. Quersis (N. Baldacchino) Hin – 2.46.1” (1.17.6”) 2. Quipson (R. Gatt) 3. Saxo La Chesnaie (P. Galea) 4. Rayon De Soleil (M. Mifsud)

V Tigrija. Heat Kampjonat Assikura. Klassi Bronze. Dist – 2140m. 1. Rothko Inn Ronco (Ch. Farrugia) Hin – 2.47.1” (1.18.4”) 2. Lord Indika (C. Vassallo) 3. Rapnou Des Picanes (M. Ellul) 4. Prince Teemer (M. Bonnici)

VI Tigrija. Klassi Silver. Dist – 2140m. 1. Lajos Bellan (N. Baldacchino) Hin – 2.45.6” (1.17.4”) 2. Tirana C.N. (M. Farrugia) 3. Unika Slipper (C. Calleja) 4. Skip Dimanche (V. Grech)

VII Tigrija. Klassi Premier. Dist – 2140m. 1. Quo Williams (C. Camilleri) Hin – 2.39.9” (1.14.7”) 2. Ourasi Diams (A. Fenech) 3. Reansert Barbes (F. Cassar) 4. Livi Cantona (P. Galea)

VIII Tigrija. Heat Kampjonat Assikura. Klassi Bronze. Dist – 2140m. 1. Alfa Dream (R. Gatt) Hin – 2.46.9” (1.18”) 2. Sibenik (P. Galea) 3. Nimbus Bjeregaard (C. Calleja) 4. Miss Bajen (C. Camilleri)

IX Tigrija. Heat Kampjonat Assikura. Klassi Bronze. Dist – 2140m. 1. Classic Toll (N. Baldacchino) Hin – 2.49.2” (1.19.1”) 2. Starfire Be A Man (S. Vella) 3. Robinia As (M. Ellul) 4. Count Wiesnievski (A. Pace)

Overtaker By Sib b’success iehor fil-Premier

Misjuq minn Marco Refalo, it-Taljan Overtaker By Sib rebah it-tigrija ewlenija li saret il-bierah fil-Marsa. Din kienet riservata ghal zwiemel tal-klassi Premier fuq distanza qasira ta’ 2140m u ghamlet parti mis-seba’ laqgha tas-sena fuq disa’ tigrijiet kollha tat-trott. Il-laqgha tal-Hadd rat ukoll it-tkomplija tal-kampjonat Assikura ghal zwiemel tal-klassi Bronze permezz ta’ erba’ heats ohra.

Fit-tigrija Premier grew b’kollox sittax -il ziemel. Hekk kif inghata l-bidu ufficjali permezz tal-karozza tat-tluq, kif mistenni kien Overtaker By Sib (Marco Refalo) l-aktar ziemel veloci. Matul l-ewwel metri, dan fetah vantagg zghir minn Quattro d’Arline (Cliferty Calleja) u Donald Duck Tooma (Caillin Borg). Dawra mit-tmiem, Overtaker By Sib kien ghadu ghaddej b’ritmu qawwi u fl-ahhar metri rnexxilu jikkontrolla l-assalti ta’ Qui Sait (Rodney Gatt) u Quebir De L’Aube (Clint Vassallo). Quiet Du Chene (Mario Fenech) temm ir-raba’. Intant it-tielet rebha konsekuttiva ta’ Overtaker By Sib waslet f’medja ta’ 1.15” fil-kilometru.

Mill-erba’ heats tal-klassi Bronze sittax –il ziemel ghaddew ghas-semi finali. Fl-ewwel wahda, it-Taljan Pericle (Jonathan Farrugia) beda jzid fil-giri fuq in-nahha ta’ barra 400m mill-linja finali biex b’hekk irnexxilu jirregistra l-ewwel rebha stagonali. Janitor (Julian Farrugia), Petrus Du Vivier (Chris Cassar) u Tinily (Mario Fenech) dahlu warajh f’dik l-ordni.

Quitus Beauregard (Charles Camilleri) kien il-hin kollu quddiem tul it-tieni heat tal-klassi Bronze. Dan ukoll ma naqasx milli jiehu l-ewwel rebha tas-sena b’tul minn zewgt idwieb, Babycaniholdyou (Chris Grech) u Revenge Alone (Noel Baldacchino). L’Ideal De Fersan (Ian Galea) kien l-ahhar ziemel li ghadda ghall-fazi li jmiss minn din il-heat wara li spicca fir-raba’ pozizzjoni.

Fit-tielet heat, il-Germaniza Una Amosa (Tony Demanuele) uriet il-qawwa taghha matul l-ahhar elf metru. Kien f’dak il-mument li Demanuele talab lil din id-debba biex tmur tnejn fuq in-nahha ta’ barra biex b’hekk fl-ahhar metri marret quddiem u hadet l-ewwel rebha tas-sena minn O Jensen (Charles Farrugia) u Odin Vategard (Brian Hili). Il-gdid Taljan Oleggio (Brian Camilleri) kellu wkoll wirja tajba.

L-ahhar 500m tal-ahhar heat mill-istess kampjonat kienu determinanti biex Uranium Des Arkads (Kurt Saliba) imur quddiem u jiehu l-ewwel rebha tas-sena. Dan minn Nisio MRS (Noel Baldacchino). Dreamed Victory (Jason Zahra) u Quarborandum (Philip Calleja) kienu l-ahhar zewg zwiemel li ghaddew ghas-semi finali ta’ din il-kompetizzjoni.

Ir-rizultati kollha.

I Tigrija. Klassi Copper. Dist – 2140m. 1. Baffy Blou (M. Sammut) Hin – 2.47.7” (1.18.4”) 2. Freddie Melon (M. Debono) 3. Tilt De La Loge (A. Magro) 4. Uthman Des Rouches (E. Attard)

II Tigrija. Klassi Silver. Dist – 2140m. 1. Fakir Haleryd (R. Schembri) Hin – 2.42.8” (1.16.1”) 2. Sitka Rod (T. Demanuele) 3. Nitesco d’Antony (D. Ellul) 4. Neo De Mira (G. Muscat)

III Tigrija. Klassi Silver. Dist – 2140m. 1. Prince Lu (Sh. Portelli) Hin – 2.45.1” (1.17.2”) 2. Peggy Di Azzurra (S. Galea) 3. Very Nice Seven (C. Camilleri) 4. Marcus Palema (C. Refalo)

IV Tigrija. Heat Kampjonat Assikura. Klassi Bronze. Dist – 2140m. 1. Pericle (J. Farrugia) Hin – 2.45.4” (1.17.3”) 2. Janitor (J. Farrugia) 3. Petrus Du Vivier (Ch. Cassar) 4. Tinily (M. Fenech)

V Tigrija. Heat Kampjonat Assikura. Klassi Bronze. Dist – 2140m. 1. Quitus Beauregard (C. Camilleri) Hin – 2.48.6” (1.18.8”) 2. Babycaniholdyou (C. Grech) 3. Revenge Alone (N. Baldacchino) 4. L’Ideal De Fersan (I. Galea)

VI Tigrija. Klassi Silver. Dist – 2140m. 1. L.A. Tromb (R. Gatt) Hin – 2.45.1” (1.17.2”) 2. Pronger (C. Refalo) 3. Carmen Sund (N. Baldacchino) 4. Reprise Arriba (P. Galea)

VII Tigrija. Klassi Premier. Dist – 2140m. 1. Overtaker By Sib (M.Refalo) Hin – 2.40.5” (1.15”) 2. Qui Sait (R. Gatt) 3. Quebir De l’Aube (C. Vassallo) 4. Quiet Du Chene (M. Fenech)

VIII Tigrija. Heat Kampjonat Assikura. Klassi Bronze. Dist – 2140m. 1. Una Amosa (T. Demanuele) Hin – 2.46.6” (1.17.8”) O Jensen (Ch. Farrugia) 3. Odin Vategard (B. Hili) 4. Oleggio (B. Camilleri)

IX Tigrija. Heat Kampjonat Assikura. Klassi Bronze. Dist – 2140m. 1. Uranium Des Arkads (K. Saliba) Hin – 2.45.2” (1.17.2”) 2. Nisio MRS (N. Baldacchino) 3. Dreamed Victory (J. Zahra) 4. Quarborandum (Ph. Calleja)

Third win in a row for Overtaker By Sib

Eight year old Overtaker By Sib won yesterday’s major event at the Marsa Racetrack. This was open for class Premier trotters, was held on a short distance of 2140m. This race formed part of the seventh meeting of the season on nine races all for trotters. Yesterday’s card included also four heats from the Assikura Championship for class Bronze trotters also on the same distance.

Sixteen trotters took part in the class Premier race. As expected, in the top race, it was Italian Overtaker By Sib (Marco Refalo) that set the pace first, opening a half-length lead from Quattro d’Arline (Cliferty Calleja) and Donald Duck Tooma (Caillin Borg). With a lap to go, Overtaker By Sib was still going strong and later on, in the final straight, managed to hold off the challenge from Qui Sait (Rodney Gatt) and Quebir De L’Aube (Clint Vassallo). Quiet Du Chene (Mario Fenech) finished fourth. Meanwhile the winner obtained its third consecutive win in an average time of 1.15” per kilometer.

From the four class Bronze heats sixteen horses qualified for the semifinal stages. In the first heat, Pericle (Jonathan Farrugia) dashed strongly from the outside during the last 400m of the race in order to secure its first win of the year. Janitor (Julian Farrugia), Petrus Du Vivier (Chris Cassar) and Tinily (Mario Fenech) followed home in that order.

French Quitus Beauregard (Charles Camilleri) led all the way in the second heat from the same championship. This trotter also gained its first win of the season by a length from two mares, Babycaniholdyou (Chris Grech) and Revenge Alone (Noel Baldacchino). L’Ideal De Fersan (Ian Galea) ended fourth and qualified for the next stage.

In the third heat, German mare Una Amosa (Tony Demanuele) upped its pace with a lap to go and cruised to its first win of the season from O Jensen (Charles Farrugia). Odin Vategard (Brian Hili) and Italian newcomer Oleggio (Brian Camilleri) completed the top four order.
Uranium Des Arkads (Kurt Saliba) stormed ahead 500m to the finishing line of the ninth and last class Bronze heat.

This French trotter past the post first easily by a length from Nisio MRS (Noel Baldacchino). Dreamed Victory (Jason Zahra) and Quarborandum (Philip Calleja) were the last two trotters to qualify for the semi final stage.

Another meeting at the Marsa Racetrack will be held next Sunday. The first race should start at 1.15pm.

Yesterday’s results.

Race 1. Class Copper. Dist – 2140m. 1. Baffy Blou (Matthew Sammut) – 1.18.4”

Race 2. Class Silver. Dist – 2140m. 1. Fakir Haleryd (Raymond Schembri) – 1.16.1”

Race 3. Class Silver. Dist – 2140m. 1. Prince Lu (Shaun Portelli) – 1.17.2”

Race 4. Assikura Championship Heat. Class Bronze. Dist – 2140m. 1. Pericle (Jonathan Farrugia) – 1.17.3”

Race 5. Assikura Championship Heat. Class Bronze. Dist – 2140m. 1. Quitus Beauregard (Charles Camilleri) – 1.18.8”

Race 6. Class Silver. Dist – 2140m. 1. L.A. Tromb (Rodney Gatt) – 1.17.2”

Race 7. Class Premier. Dist – 2140m. 1. Overtaker By Sib (Marco Refalo) – 1.15”

Race 8. Assikura Championship Heat. Class Bronze. Dist – 2140m. 1. Una Amosa (Tony Demanuele) – 1.17.8”

Race 9. Assikura Championship Heat. Class Bronze. Dist – 2140m. 1. Uranium Des Arkads (Kurt Saliba) – 1.17.2”

About Kenneth Vella

A horse racing enthusiast and journalist. He started his career in 1992 and today is the main correspondent on horse racing for In-Nazzjon, Il-Mument and the Times of Malta. He also writes on a number of international magazines and produces TV programmes for E22 and TVM.Kenneth is the proud winner of two consecutive awards of the Malta Broadcasting Awards for the best sport programmes with documentaries.

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Videos mill-Korsa tal-Marsa

Follow me on
Now over 530 videos!

TIĠRIJIET BISS

Follow Tiġrijiet Biss on
Tiġrijiet Biss kull nhar ta' Tlieta fuq TVM2 fis-7:30 ta' filgħaxija.

Sponsors


Srieken u nġenji ta' żwiemel ġodda u ta' kwalita'. Ċempel lil Etienne fuq 99427820Prodotti Taljani ta' kwalita`
għaż-Żwiemel Tiegħek.
Miġjuba lilkom minn www.kennethvella.com

Prodott ġdid li jinkludi l-Omega 3. Tajjeb kontra l-ifjamazzjoni u jgħin l-artikolazzjoni. Għal aktar tagħrif cempel 79487838.


Archives