//
you're reading...
Horse Racing, In-Nazzjon, Malta, Times of Malta, Trot

Zewg rebhiet ghal Brian Zammit fi klassi Gold

Digital Motion, winner of the class Gold Final driven by Rodney Gatt

Digital Motion, winner of the class Gold Final driven by Rodney Gatt

Meta l-Gimgha fil-ghaxija fil-korsa tal-Marsa saret is-47 laqgha tal-istagun fuq tmien tigrijiet kollha ghal zwiemel tat-trott spikkaw l-aktar tliet tigrijiet tal-klassi Gold fuq distanza maratona ta’ 3140m. Dawn intrebhu mill-Izvediza Warica u l-Francizi Saphir Du Lupin u Tango De La Manza. Dawn l-ahhar tnejn kienu misjuqa minn Brian Zammit.

Fl-ewwel tigrija tal-klassi Gold, Veikko Hornline (Julian Farrugia) li kien ghal hafna hin quddiem, ceda ghal kollox f’nofs id-dritta finali meta nqabez mill-Izvediza Warica ta’ Gilbert Farrugia. Din ma naqsitx milli tiehu t-tieni rebha f’Malta, facilment b’vantagg ta’ madwar tmien tulijiet. Quio De Nappes (Redent Magro) u Sire Le Roi (Joe Farrugia) dahlu fit-tielet u r-raba’ post rispettivament.

Taqtiegha eccitanti bejn tliet zwiemel zviluppat fid-dritta finali tat-tieni tigrija mill-istess klassi. Kien Saphir Du Lupin li, f’idejn Brian Zammit, irnexxilu jakkwista t-tieni rebha f’Malta wara li xejjen l-attakki ta’ Sephiro Flam (Clint Vassallo) u Whata Buz (Noel Baldacchino). Zalgado Transs R, f’idejn il-professjonali Zvediz Ralf Karlstedt, temm ir-raba’.

Anki fit-tielet u l-ahhar tigrija Gold Brian Zammit rega kien il-protagonist ewlieni. Din id-darba permezz tad-debuttant Tango De La Manza li kien kwazi l-hin kollu quddiem u qasam il-linja finali l-ewwel bla tbatija minn Valentin Du Gite (Carl Caruana), Manstone’s Image (Michael Ghigo) u Quartz Pierji (Carmelo Farrugia).

Ir-rizultati kollha.

I Tigrija. Klassi Copper. Dist – 3140m. 1. Bolero De La Rive (G. Grech) Hin – 4.16” (1.21.5”) Axia Maltaise (R. Gatt) 3. Belle Brisbane (T. Demanuele) 4. Darco As (F. Tanti)

II Tigrija. Klassi Bronze. Dist – 3140m. 1. Quo Vadis Phedo (C. Calleja) Hin – 4.12.9” (1.20.5”) 2. Lord Indika
(J.P. Polidano) 3. Oleggio (B. Camilleri) 4. Sina Du Gite (T. Demanuele)

III Tigrija. Klassi Silver. Dist – 3140m. 1. Barkaks Barabbas (C. Caruana) Hin – 4.07.1” (1.18.7”) 2. The Winner (N. Baldacchino) 3. Syndey Cobba (F. Cassar) 4. Erik Sjohammar (C. Vassallo)

IV Tigrija. Klassi Gold. Dist – 3140m. 1. Warica (G. Farrugia) Hin – 4.08” (1.19”) 2. Veikko Hornline (J. Farrugia) 3. Quio De Nappes (R. Magro) 4. Sire Le Roi (J. Farrugia)

V Tigrija. Klassi Bronze. Dist – 3140m. 1. Quersis (N. Baldacchino) Hin – 4.07.5” (1.18.8”) 2. Scoop Pellois (M. Farrugia) 3. Janitor (J. Farrugia) 4. Uranium Des Arkads (K. Saliba)

VI Tigrija. Klassi Gold. Dist – 3140m. 1. Saphir Du Lupin (B. Zammit) Hin – 4.04” (1.17.7”) 2. Sephiro Flam (C. Vassallo) 3. Whata Buz (N. Baldacchino) 4. Zalgado Transs R (R. Karlstedt – Sve)

VII Tigrija. Klassi Silver. Dist – 3140m. 1. Midnight Passion (E. Bezzina) Hin – 4.05.1” (1.18.1”) 2. Sillon Du Breuil (T. Demanuele) 3. Los Angeles (Jos. Farrugia) 4. Paolin De Bannes (J. Farrugia)

VIII Tigrija. Klassi Gold. Dist – 3140m. 1. Tango De La Manza (B. Zammit) Hin – 4.13.3” (1.20.7”) 2. Valentin Du Gite (C. Caruana) 3. Manstone’s Image (M. Ghigo) 4. Quartz Pierji (C. Farrugia)


Digital Motion jispikka fil-finali Gold

It-tigrija ewlenija li saret il-bierah wara nofsinhar fil-korsa tal-Marsa, waqt it-48 laqgha tas-sena, kienet il-finali tat-Tazza Johnnie Walker ghal zwiemel tal-klassi Gold fuq distanza qasira ta’ 2140m. Din il-laqgha kienet maghmula minn tmien tigrijiet kollha ghal zwiemel tat-trott bil-finali Gold tintrebah minn Digital Motion u Rodney Gatt.

Fil-finali Gold grew b’kollox ghaxar ziemel. Solide Du Jayle (Tony Cauchi) kien l-aktar ziemel veloci wara l-karozza tat-tluq u matul l-ewwel ftit metri fetah vantagg zghir minn Blizzard Ad (Frencu Cassar) u Lover Roc (Jurgen Attard). F’nofs id-distanza kien Voyou Atout (Brian Zammit) li mar quddiem. Madanakollu, madwar 500m mit-tmiemm dan ukoll beda jnaqqas mill-pass u aktar il-quddiem inqabez mill-favorit Digital Motion li f’idejn Rodney Gatt ma naqasx milli jiehu t-tieni rebha konsekuttiva u f’Malta facilment bi tliet tulijiet minn Eklas Superior (Michael Ellul).

Voyou Atout u Lover Roc kellhom jikkuntentaw bit-tielet u r-raba’ post rispettivament. Fi tmiem il-finali, is-Sur Alfred Braddick, f’isem l-isponsors, ipprezenta t-trofew lil Charlotte Ciantar f’isem il-familja Farrugia li huma s-sidien taz-ziemel u Rodney Gatt, is-sewwieq taz-ziemel rebbieh. Digital Motion kellu medja tajba ferm ta’ 1.14.9” fil-kilometru.

Fl-uniku tigrija tal-klassi Premier, Kevin Azzopardi pogga lill-Franciz tieghu Russell Williams quddiem dawra mit-tmiem. Dan baqa’ jmexxi lill-kumplament tal-partecipanti sat-tmiem biex ha l-ewwel rebha f’Malta b’tul mill-veteran Franciz Oltedo De Rieux (Charles Camilleri). It-Taljan Overtaker By Sib (Marco Refalo) u Quetzal De Brix (Clint Vassallo) dahlu fit-tielet u r-raba’ pozizzjoni rispettivament.

Il-kumplament tat-tigrijiet kienu riservati ghal zwiemel mill-klassi Silver, Bronze u Copper. Fl-ewwel tigrija Silver, Noel Baldacchino pogga lil Tsardiem quddiem meta l-partecipanti daru biex jaffrontaw id-dritta finali. B’hekk dan il-Franciz ha l-hames rebha tas-sena u f’Malta b’nofs tul minn Sampiero De May (David Galea) u t-Taljan Rodrigo (Mario Falzon). Vikens Hot Lips (Jesmar Gafa’) temmet fir-raba’ pozizzjoni.

L-Izvediz Charm Hammering (Carmelo Farrugia) hasad lil kulhadd bi sprint qawwi fuq in-nahha ta’ barra matul l-ahhar 600m tat-tieni tigrija mill-istess klassi. Dan mar quddiem, fetah vantagg ta’ madwar ghaxar tulijiet u qasam il-linja finali l-ewwel minn Peo Palema (Shaun Portelli). Ravageur De Payre (Carl Caruana) u Quid Pierre (Cliferty Calleja) kellhom ukoll wirja pozittiva.

Fit-tielet u l-ahhar tigrija Silver, Rex Speed (James Carabott) kien konsistenti tul id-distanza u okkupa l-ewwel post mill-bidu sal-ahhar. Hu ha t-tieni rebha tas-sena minn Tango (Nathaniel Barbara) u Saphir Du Meleuc (Noel Baldacchino). Torrent d’Emotion (Rodney Gatt) dahal fir-raba’ pozizzjoni.

Ir-rizultati kollha

I Tigrija. Klassi Copper. Dist – 3140m. 1. Rusty Grif (S. Schembri) Hin – 4.11.7” (1.20.2”) 2. Uranos (T. Demanuele) 3. Crazy Leg (E. Attard) 4. Pout De Quelaines (D. Galea)

II Tigrija. Klassi Silver. Dist – 3140m. 1. Tsardiem (N. Baldacchino) Hin – 4.10” (1.19.6”) 2. Sampiero De May (D. Galea) 3. Rodrigo (M. Falzon) 4. Vikens Hot Lips (J. Gafa’)

III Tigrija. Klassi Bronze. Dist – 3140m. 1. Saxo La Chesnaie (M. Falzon) Hin – 4.10.9” (1.19.9”) 2. Betty Jess (M. Mizzi) 3. Quid De Pintignies (R. Petterson – Sve) 4. Queen Du Sablier (J. Borg)

IV Tigrija. Klassi Silver. Dist – 3140m. 1. Charm Hammering (C. Farrugia) Hin – 4.06.9” (1.18.6”) 2. Peo Palema (Sh. Portelli) 3. Ravageur De Payre (C. Caruana) 4. Quid Pierre (C. Calleja)

V Tigrija. Klassi Premier. Dist – 3140m. 1. Russell Williams (K. Azzopardi) Hin – 4.00.4” (1.16.5”) 2. Oltedo De Rieux (C. Camilleri) 3. Overtaker By Sib (M. Refalo) 4. Quetzal De Brix (C. Vassallo)

VI Tigrija. Klassi Bronze. Dist – 3140m. 1. Quid De Belle Vue (C. Camilleri) Hin – 4.02.7” (1.18.9”) 2. Pittacos (C. Xerri) 3. Polytain (N. Baldacchino) 4. Roc Magister (K. Axisa)

VII Tigrija. Finali Tazza Johnnie Walker. Klassi Gold. Dist – 2140m. 1. Digital Motion (R. Gatt) Hin – 2.40.2” (1.14.9”) 2. Eklas Superior (M. Ellul) 3. Voyou Atout (B. Zammit) 4. Lover Roc (J. Attard)

VIII Tigrija. Klassi Silver. Dist – 2140m. 1. Rex Speed (J. Carabott) Hin – 4.04.6” (1.17.9”) 2. Tango (N. Barbara) 3. Saphir Du Meleuc (N. Baldacchino) 4. Torrent d’Emotion (R. Gatt)

“Iz-ziemel ikkonferma li ghaddej minn forma tajba” – Rodney Gatt- sewwieq, Digital Motion

Mitlub jikkummenta fi tmiem il-finali Gold, is-sewwieq Rodney Gatt qal li r-rebha taz-ziemel tikkonferma kemm bhalissa ghaddej minn forma tajba. “Digital Motion ferrahna meta rebah is-semifinali gimghatejn ilu u rega ferrahna fil-finali. Illum ma xtaqtx inpoggih quddiem sa mill-bidu net ghax kont naf li z-ziemel kapaci jzid fil-giri fl-ahhar. Fil-fatt hallejt zwiemel ohra jiehdu l-ewwel pozizzjonijiet sakemm jien bi sprint tajjeb b’Digital Motion irnexxili naqbizhom fl-ahhar,” tenna Rodney Gatt.

Digital Motion first in Gold final

The Johnnie Walker Championship final for class Gold trotters on a short distance of 2140m was the main attraction on yesterday’s card. This final formed part of the 48th meeting of the season made up of eight races all for trotters and was won by Digital Motion and Rodney Gatt.

Ten trotters lined up for the class Gold final. It was Solide Du Jayle (Tony Cauchi) which stormed ahead in the initial stages. This French ten year old trotter opened a small lead from Blizzard Ad (Frencu Cassar) and Lover Roc (Jurgen Attard). Midway through the distance it was the turn of Voyou Atout (Brian Zammit) to go in front. However with 500m to go, Zammit’s trotter started to slow down and eventually was overtaken by favourite Digital Motion (Rodney Gatt) which surged clear of the field and went to grab its second win in a row and in Malta easily by three lengths from Eklas Superior (Michael Ellul) and Voyou Atout. Lover Roc followed home in that order. At the end of this final, Mr Alfred Braddick, on behalf of the sponsors, presented the winning trophy to Charlotte Ciantar, representing the owners, the Farrugia family and Rodney Gatt driver of the winning horse. Digital Motion clocked an average time of 1.14.9” per kilometer.

In the class Premier race, held on a long distance of 3140m, Russell Williams (Kevin Azzopardi) took the lead with a lap to go and paced the race impeccably till the finishing line. Russell Williams sealed its first win in Malta by a length from French veteran Oltedo De Rieux (Charles Camilleri) and Italian Overtaker By Sib (Marco Refalo). Quetzal De Brix (Clint Vassallo) also had a good performance when finishing in fourth place.

The other races during yesterday’s programme were open for class Silver, Bronze and Copper trotters. In the first class Silver race, Noel Baldacchino put French trotter Tsardiem in front when the participants turned for their final straight. Tsardiem took its fifth win of the year and in Malta by half length from Sampiero De May (David Galea) and Italian Rodrigo (Mario Falzon). Vikens Hot Lips (Jesmar Gafa’) ended fourth.

Charm Hammering (Carmelo Farrugia) dashed strongly from the outside during the last 500m of the second class Silver race. This Swedish trotter gained its first win of the season easily by ten lengths from Peo Palema (Shaun Portelli) and Ravageur De Payre (Carl Caruana). Quid Pierre (Cliferty Calleja) followed home in that order.

In the third class Silver race, Rex Speed (James Carabott) was unchallenged during the 3140m distance. This French trotter registered its second win of the season from Tango (Nathaniel Barbara), Saphir Du Meleuc (Noel Baldacchino) and Torrent d’Emotion (Rodney Gatt). Another meeting at the Marsa Racetrack will be held on Sunday. The first race should start at 1.30pm.


Yesterday’s winners.

Race 1. Class Copper. Dist – 3140m. 1. Rusty Grif (Silvio Schembri) – 1.20.2”

Race 2. Class Silver. Dist – 3140m. 1. Tsardiem (Noel Baldacchino) – 1.19.6”

Race 3. Class Bronze. Dist – 3140m. 1. Saxo La Chesnaie (Mario Falzon) – 1.19.9”

Race 4. Class Silver. Dist – 3140m. 1. Charm Hammering (Carmelo Farrugia) – 1.18.6”

Race 5. Class Premier. Dist – 3140m. 1. Russell Williams (Kevin Azzopardi) – 1.16.5”

Race 6. Class Bronze. Dist – 3140m. 1. Quid De Belle Vue (Charles Camilleri) – 1.18.9”

Race 7. Johnnie Walker Championship Final. Class Gold. Dist – 2140m. 1. Digital Motion (Rodney Gatt) – 1.14.9”

Race 8. Class Silver. Dist – 2140m. 1. Rex Speed (James Carabott) – 1.17.9”

About Kenneth Vella

A horse racing enthusiast and journalist. He started his career in 1992 and today is the main correspondent on horse racing for In-Nazzjon, Il-Mument and the Times of Malta. He also writes on a number of international magazines and produces TV programmes for E22 and TVM.Kenneth is the proud winner of two consecutive awards of the Malta Broadcasting Awards for the best sport programmes with documentaries.

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Videos mill-Korsa tal-Marsa

Follow me on
Now over 530 videos!

TIĠRIJIET BISS

Follow Tiġrijiet Biss on
Tiġrijiet Biss kull nhar ta' Tlieta fuq TVM2 fis-7:30 ta' filgħaxija.

Sponsors


Srieken u nġenji ta' żwiemel ġodda u ta' kwalita'. Ċempel lil Etienne fuq 99427820Prodotti Taljani ta' kwalita`
għaż-Żwiemel Tiegħek.
Miġjuba lilkom minn www.kennethvella.com

Prodott ġdid li jinkludi l-Omega 3. Tajjeb kontra l-ifjamazzjoni u jgħin l-artikolazzjoni. Għal aktar tagħrif cempel 79487838.


Archives