//
you're reading...
Horse Racing, Malta, Mument, Paris, Trot

L-ewwel rebha f’Malta ghal Gold As Good

Gold As Good, mounted by Demis Zammit winning the flat race on Saturday (Photo Il-Mument - Media.Link Communications)

Gold As Good, mounted by Demis Zammit winning the flat race on Saturday (Photo Il-Mument – Media.Link Communications)

Is-sittax –il laqgha tal-istagun saret is-Sibt wara nofsinhar fil-korsa tal-Marsa kienet tikkonsisti biss minn seba’ tigrijiet, sitta tat-trott u wahda tal-galopp. Fl-assenza ta’ tigrijiet tal-oghla klassi Premier spikkaw l-aktar tigrija tal-galopp fuq distanza qasira ta’ 1250m u ohra tat-trott tal-klassi Gold. Dawn intrebhu minn Gold As Good u Zandina Boshoeve rispettivament b’Rodney Gatt itemm l-ahjar sewwieq b’zewg rebhiet.

Sebgha kienu z-zwiemel li ppartecipaw fl-uniku tigrija tal-galopp. Id-debba Irlandiza ta’ erba’ snin Gold As Good (Demis Zammit) kienet l-aktar veloci mill-gagga tat-tluq. Din okkupat l-ewwel post u ddominat tul id-distanza kollha biex temmet rebbieha facilment b’aktar minn ghaxar tulijiet minn Ollie Fliptrik (Michael Sultana). Buttermilk (Eric Zammit) kellu wkoll wirja tajba meta temm it-tielet.

L-uniku tigrija tal-klassi Gold kienet eccitanti u incerta sat-tmiem. Hawnhekk Orion du Vaumicel (Frencu Cassar) kien ghal hafna hin fl-ewwel pozizzjoni. Izda dan iz-ziemel beda jnaqqas mill-giri u ceda kollox hekk kif iz-zwiemel daru biex jaffrontaw id-dritta finali taghhom. Kien f’dak il-mument li t-tigrija zviluppat f’taqtiegha bejn sitt zwiemel u kienet Zandina Boshoeve (Rodney Gatt) li marret quddiem u qasmet il-linja finali l-ewwel. Dan b’tul minn Quermes Rush (Noel Baldacchino) u Give To Get (Ludvic Ghigo). Pan des Couperies (Charles Camilleri) kellu wkoll prestazzjoni pozittiva meta spicca fir-raba’ pozizzjoni.

Il-programm inkluda wkoll zewg tigrijiet tal-klassi Silver. Id-Daniz Razor Shadow (Nathaniel Barbara) irregistra t-tieni rebha konsekuttiva tieghu u f’Malta fl-ewwel tigrija ta’ din il-klassi wara li halla kollox ghall-ahhar 400m. L-ahhar elf metru tat-tieni tigrija Silver kienu determinanti biex il-Franciz Quid Pierre (Cliferty Calleja) jiehu wkoll l-ewwel rebha fi xtutna b’distakk ta’ aktar minn disa’ tulijiet minn Megiddo (Charles Camilleri).

Fiz-zewg tigrijiet tal-klassi Bronze, Ywema’s Pine (Rodney Gatt) u Poete De La Sarthe (Kurt Saliba) kisbu l-ewwel rebha taghhom tas-sena wara li ziedu fil-giri matul l-ahhar 700m.

L-ewwel tigrija tal-gurnata kienet wahda tal-klassi Copper. Kien Nolan Streamline (Andy Mifsud) li qasam il-linja finali l-ewwel. Izda aktar tard dan iz-ziemel gie skwalifikat mill-gurija biex ir-rebha nghatat lit-tieni pjazzat Noble d’Urzy misjuq minn Larson Mifsud.

Giet mizjuda wkoll ma’ din il-laqgha tigrija tal-ponijiet imwielda Malta u jigu bin tal-galopp. Din intrebhet mid-debba Try Me (Paul Galea) wara assalt tlieta fuq in-nahha ta’ barra fid-dritta finali.

Ir-rizultati kollha.

I Tigrija. Klassi Copper. Dist – 2640m. 1. Noble d’Urzy (L. Mifsud) Hin – 3.28.8” (1.19.1”) 2. Kiton De Bouere (M. Mizzi) 3. Loulou De La Rose (C. Caruana) 4. Minou De Perdriat (Ch. Farrugia)

II Tigrija. Klassi Bronze. Dist – 2640m. 1. Ywema’s Pine (R. Gatt) Hin – 3.29.1” (1.19.2”) 2. Niko De Chamant (V. Fenech) 3. Biggles Coquet (J. Vassallo) 4. Above Roland (G. Attard)

III Tigrija. Klassi Silver. Dist – 2640m. 1. Razor Shadow (N. Barbara) Hin – 3.23.9” (1.17.2”) 2. Quooper De Connee (D. Ellul) 3. Ironbar (J. Farrugia) 4. Panda Des Fleches (C. Cassar)

IV Tigrija. Klassi Galopp. Dist – 1250m. 1. Gold As Good (D. Zammit) Hin – (1.13.7”) 2. Ollie Fliptrik (M. Sultana) 3. Buttermilk (E. Zammit)

V Tigrija. Klassi Silver. Dist – 2640m. 1. Quid Pierre (C. Calleja) Hin – 3.23.7” (1.17.2”) 2. Megiddo (C. Camilleri) 3. Take Out Blue (P. Galea) 4. Cross Country FC (D. Hili)

VI Tigrija. Klassi Gold. Dist – 2640m. 1. Zandina Boshoeve (R. Gatt) Hin – 3.22.9” (1.16.8”) 2. Quermes Rush (N. Baldacchino) 3. Give To Get (L. Ghigo) 4. Pan Des Couperies (C. Camilleri)

VII Tigrija. Klassi Bronze. Dist – 2640m. 1. Poete De La Sarthe (K. Saliba) Hin – 3.25.4” (1.17.8”)2. Querido Censerie (C. Degiorgio) 3. Quick Et Rare (J. Pace) 4. Queen Streamline (R. Gatt)

Internazzjonali -Possibilita’ li Ready Cash jirritorna ghall-giri

Dan l-ahhar gazzetti Francizi spekulaw li z-ziemel popolari irtirat Ready Cash, rebbieh fost l-ohrajn tal-famuza Gran Prix d’Amerique u li ghandu r-rekord tal-aktar ziemel Franciz li rebah flus fi premijiet kull zmien jista jirritorna ghall-giri. Ready Cash gie rtirat mit-tigrijiet fi Frar li ghadda wara karriera memorabbli u beda jintuza biss ghat-taghmir. Izda issa qieghed jintqal li dan iz-ziemel jista jirritorna ghat-tigrijiet u jigi trasferit lejn l-Istati Uniti biex jigri f’xi tigrijiet hemmhekk.

Jidher li Ready Cash jaf jittiehed l-Istati Uniti s-Sajf li gej bl-ghan li mhux biss jippartecipa u jirbah xi tigrijiet izda anki jsir aktar maghruf mal-breeders Amerikani. Jekk dan iz-ziemel popolari jittiehed l-Istati Uniti se jinzamm fic-centru tas-sewwieq u trainer stabbilit Jimmy Takter. Niftakru li Ready Cash gie rtirat fl-eta’ ta’ disa’ snin wara prestazzjonijiet dizappuntanti fl-Amerique u fil-Prix De France ta’ din is-sena. Dan iz-ziemel jigi iben l-istaljun Indy De Vive u d-debba Kidea u rebah il-fuq minn 4.2832,300 ewro fi premijiet. Hu ghandu rekord ta’ 1.10.3” fil-karriera tieghu. Attwalment Ready Cash qieghed jintuza ghat-taghmir fi Franza izda se jintuza wkoll wkoll ghat-taghmir ma’ dwieb stazzjonati fl-Iskandinavja u l-Italja.

Commander Crowe ghall-Olanda

It-trainer tal-Izvediz Commander Crowe, il-Franciz Fabrice Souloy habbar li ghalkemm illum iz-ziemel ghandu hdax –il sena xorta mistenni jkompli jigri f’tigrijiet kompetittivi fix-xhur li gejjin. Commander Crowe jigi iben l-istaljun Franciz Juliano Star u d-debba Skandinava Somack u hu ta’ propjeta’ Zvediza. Dan l-ahhar intqal li z-ziemel seta’ jitwaqqaf mill-giri minhabba l-eta’ tieghu u minhabba f’hekk ma setax ikompli jigri fi Franza minhabba l-eta’ tieghu.

Izda Souloy ikkonferma li bhalissa z-ziemel qieghed jinghata tahrig kuljum li fost l-ohrajn jinkludi anki ghawm f’pixxina apposta. Commander Crowe rebah il-fuq minn 3.510,607 ewro fi premijiet u ghadu rekord ta’ 1.08.9”. Hu kkunsidrat ukoll fost l-aktar zwiemel fl-istorja tat-trott mondjali li rebah tigrijiet u flus. Ilu ma jigri minn Ottubru li ghadda meta dakinhar kien gera fit-tigrija Mullers Memorial li saret fil-korsa ta’ Jagersro fl-Izvezja. Dakinhar Commander Crowe kellu wirja dizappuntanti tanti li kien intqal li seta’ jigi rtirat. Mitlub jikkonferma f’liema pajjiz iz-ziemel jista jaghmel ir-ritorn tieghu, Fabrice Souloy qal li meta wiehed jikkunsidra l-eta’ tieghu Commander Crowe jista jirritorna permezz ta’ tigrija fl-Olanda.

Fiorente rtirat ukoll

Fl-Awstralja thabbar li wiehed mill-aqwa zwiemel tal-istagun li ghadda fil-kamp tal-galopp, Fiorente, se jigi rtirat mit-tigrijiet. Illum Fiorente ghandu sitt snin, u dan l-ahhar spicca jigi meghlub f’tigrija ta’ grupp wiehed, tigrija li saret fil-korsa ta’ Rosehill u li fiha hu kien beda bhala l-favorit nett. F’Novembru li ghadda dan iz-ziemel kien rebah il-famuza Melbourne Cup fil-korsa ta’ Flemington. F’kummenti li tat lill-gurnalisti fi tmiem it-tigrija t-trainer taz-ziemel Gai Waterhouse pprecisat li z-ziemel se jkollu jkun irtirat minhabba li wegga b’mod gravi wiehed mit-tendons tieghu. Fiorente kien gie akkwisat minn sidien Awstraljani wara li kellu karriera tajba fl-Ingilterra taht it-tmexxija tat-trainer Sir Michael Stoute.

Hu rebah diversi tigrijiet ewlenin kemm fl-Awstralja u anki fir-Renju Unit. Waterhouse ziedet tghid li temmen li wara s-successi li kellu fl-ahhar xhur iz-ziemel haqqu li jiehu l-mistrieh li haqqu.

About Kenneth Vella

A horse racing enthusiast and journalist. He started his career in 1992 and today is the main correspondent on horse racing for In-Nazzjon, Il-Mument and the Times of Malta. He also writes on a number of international magazines and produces TV programmes for E22 and TVM.Kenneth is the proud winner of two consecutive awards of the Malta Broadcasting Awards for the best sport programmes with documentaries.

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Videos mill-Korsa tal-Marsa

Follow me on
Now over 530 videos!

TIĠRIJIET BISS

Follow Tiġrijiet Biss on
Tiġrijiet Biss kull nhar ta' Tlieta fuq TVM2 fis-7:30 ta' filgħaxija.

Sponsors


Srieken u nġenji ta' żwiemel ġodda u ta' kwalita'. Ċempel lil Etienne fuq 99427820Prodotti Taljani ta' kwalita`
għaż-Żwiemel Tiegħek.
Miġjuba lilkom minn www.kennethvella.com

Prodott ġdid li jinkludi l-Omega 3. Tajjeb kontra l-ifjamazzjoni u jgħin l-artikolazzjoni. Għal aktar tagħrif cempel 79487838.


Archives