//
you're reading...
Horse Racing, In-Nazzjon, Malta, Mument, Times of Malta, Trot

Sirocco Kadesh wins Silver final and five wins for Noel Baldacchino

Sirocco Kadesh (Noel Baldacchino) winning the class Silver final on Sunday (Photo In-Nazzjon/ Media.Link Communications).

Sirocco Kadesh (Noel Baldacchino) winning the class Silver final on Sunday (Photo In-Nazzjon/ Media.Link Communications).

French ten year old trotter, Sirocco Kadesh, under the guidance of Noel Baldacchino won yesterday’s major event at the Marsa Racetrack. This was the Krafft championship final for class Silver trotters on a short distance of 2140m. This final formed part of the 19th meeting of the season made up of nine races all for trotters. Noel Baldacchino finished the best driver with five wins.

Eleven trotters took part in the class Silver final. Prince Lu (Shawn Portelli) was the fastest trotter at first, and during the first metres opened a small lead from Sirocco Kadesh (Noel Baldacchino) and Sitka Rod (Tony Demanuele). However with 300m to go, the early leader ran out of steam and started to slow down. In the final straight it was overtaken by Sirocco Kadesh which grabbed its first win in Malta from Sorcier d’Orient (Kurt Saliba) and Prince Lu. Ramses De Tyrole (Anton Cassar) finished fourth. At the end of this final, Mr Shawn Pete Azzopardi, on behalf of the sponsors presented the winning trophy to Gorg Spiteri and Noel Baldacchino, the owner and driver respectively of the winning horse.

Yesterday’s card included also two class Premier races on a long distance of 2640m. In the first class Premier race, Noel Baldacchino put Danish Sensei in front midway through the distance. This trotter managed to secure its second win in a row and its third in Malta easily by a length and a half from Smarty Jet (Jason Vassallo) and Robinson Wic (Clint Vassallo). Orcas Bac (Rodney Gatt) finished fourth.

In the second class Premier race, Ricky Rock (Noel Baldacchino) upped its pace with a lap to go. This French eleven year old trotter took the lead midway through the final straight and prevailed by half length from Quillian Joyeux (Andrew Farrugia) and Rocco Darche (Ludvic Ghigo). Ohime Mag (Ronald Cassar) followed home in that order. This was Baldacchino’s fifth win of the day. Earlier during the afternoon, the Zejtun driver had also triumphed with Lajos Bellan and Touareg Du Boscail in two class Silver races.

The other six races on the card were open for class Gold and Silver trotters. In the first class Gold race of the day, a keen duel between two French trotters developed during its final hundred metres. It was Ursiking (Mario Falzon) which gained its first win in Malta from Quio De Nappes (Noel Baldacchino). Original Blue (Chris Cassar) took its first win of the year in the second class Gold race after leading all the way and after going all out in the final straight in order to hold off the challenge of Quoky Jet (Emmanuel Garzia) and Sirius De Bel Air (Owen Borg).

Another meeting at the Marsa Racetrack will be held on Sunday. The first race should start at 1.45pm.

Yesterday’s winners.

Race 1. Class Silver. Dist – 2640m. 1. Rossi Dream (Gaetano Abdilla) – 1.17.2”

Race 2. Class Silver. Dist – 2640m. 1. Touareg Du Boscail (Noel Baldacchino) – 1.17.3”

Race 3. Class Silver. Dist – 2640m. 1. Lajos Bellan (Noel Baldacchino) – 1.18”

Race 4. Class Premier. Dist – 2640m. 1. Sensei (Noel Baldacchino) – 1.16”

Race 5. Class Gold. Dist – 2640m. 1. Ursiking (Mario Falzon) – 1.18.4”

Race 6. Krafft Championship Final. Class Silver. Dist – 2140m. 1. Sirocco Kadesh (Noel Baldacchino) – 1.15.8”

Race 7. Class Gold. Dist – 2640m. 1. Original Blue (Chris Cassar) – 1.16.6”

Race 8. Class Premier. Dist – 2640m. 1. Ricky Rock (Noel Baldacchino) – 1.15.4”

Race 9. Class Silver. Dist – 2640m. 1. Cummin (Rodney Gatt) – 1.16.5”

L-ewwel success ta’ Sirocco Kadesh fil-finali Silver

Misjuq minn Noel Baldacchino, il-Franciz Sirocco Kadesh rebah it-tigrija ewlenija li saret il-bierah wara nofsinhar fil-korsa tal-Marsa. Din kienet il-finali tal-kampjonat Krafft ghal zwiemel tal-klassi Silver fuq distanza qasira ta’ 2140m. Din il-finali ghamlet parti mid-dsatax –il laqgha tas-sena fuq disa’ tigrijiet kollha tat-trott. Noel Baldacchino temm l-ahjar sewwieq b’hames rebhiet.

Hdax kienu z-zwiemel li grew fil-finali Silver. Prince Lu (Shawn Portelli) kien l-aktar ziemel veloci wara li nghata l-bidu ufficjali wara l-karozza tat-tluq. Matul l-ewwel metri dan fetah vantagg zghir minn Sirocco Kadesh (Noel Baldacchino) u Sitka Rod (Tony Demanuele). L-andament tat-tigrija baqa’ hekk sa madwar 300 metru mill-linja. Kien dak il-hin li Prince Lu deher li ghejja u beda jnaqqas mill-giri biex b’hekk ta c-cans lil Sirocco Kadesh biex imur quddiem fid-dritta finali u jiehu l-ewwel rebha f’Malta quddiem Sorcier d’Orient (Kurt Saliba). Prince Lu kellu jikkuntenta bit-tielet post filwaqt li Ramses De Tyrole (Anton Cassar) dahal fir-raba’ pozizzjoni. Fi tmiem il-finali, is-Sur Shawn Pete Azzopardi, f’isem l-isponsors ippremja lil Gorg Spiteri u Noel Baldacchino, is-sid u s-sewwieq rispettivament taz-ziemel rebbieh.

Il-laqgha tal-lbierah inkludiet ukoll zewg tigrijiet tal-klassi Premier fuq distanza twila ta’ 2640m. Fl-ewwel wahda, Noel Baldacchino pogga lill-favorit Daniz Sensei quddiem f’nofs id-distanza. Dan baqa’ jokkupa l-ewwel pozizzjoni sat-tmiem biex irregistra t-tieni rebha konsekuttiva u t-tielet f’Malta. Dan b’tul u nofs minn Smarty Jet (Jason Vassallo) u Robinson Wic (Clint Vassallo). Orcas Bac (Rodney Gatt) temm fir-raba’ pozizzjoni.

Baldacchino rega kien protagonist ewlieni fit-tieni tigrija tal-oghla klassi. Hawnhekk hu beda javvanza b’Ricky Rock dawra mit-tmiem u rnexxilu jwassal lil dan iz-ziemel ghat-tieni success f’pajjizna minn Quillian Joyeux (Andrew Farrugia) u Rocco Darche (Ludvic Ghigo). Ohime Mag (Ronald Cassar) dahal warajhom fir-raba’ pozizzjoni. Dan kien il-hames success ta’ Baldacchino matul in-nofstanhar ta’ tigrijiet fil-Marsa. Aktar qabel hu kien anki rebah zewg tigrijiet ta’ klassi Silver permezz ta’ Lajos Bellan u Touareg Du Boscail.

Il-kumplament tat-tigrijiet kienu riservati ghal zwiemel mill-klassi Gold u Silver. L-ewwel minn zewg tigrijiet tal-klassi Gold kienet ikkaratterizzata minn dwell kontinwu u eccitanti matul l-ahhar mitt metru taghha bejn zewg zwiemel Francizi. Kien Ursiking (Mario Falzon) li ha l-ewwel rebha tieghu fi xtutna minn Quio De Nappes (Noel Baldacchino). Fit-tieni wahda il-veteran Original Blue (Chris Cassar) akkwista l-ewwel rebha stagjonali wara li kien il-hin kollu quddiem u wara li wkoll fl-ahhar metri kkontrolla l-assalti ta’ Quoky Jet (Emmanuel Garzia) u Sirius De Bel Air (Owen Borg).

Ir-rizultati kollha.

I Tigrija. Klassi Silver. Dist – 2640m. 1. Rossi Dream (G. Abdilla) Hin – 3.23.8” (1.17.2”) 2. Peggy Di Azzurra (S. Galea) 3. Tenero (A. Farrugia) 4. Rex Rose (P. Spiteri)

II Tigrija. Klassi Silver. Dist – 2640m. 1. Touareg Du Boscail (N. Baldacchino) Hin – 3.24.2” (1.17.3”) 2. Rocky Mati (C. Caruana) 3. Rusty (T. Tanti) 4. Orage Du Pont (J. Farrugia)

III Tigrija. Klassi Silver. Dist – 2640m. 1. Lajos Bellan (N. Baldacchino) Hin – 3.25.8” (1.18”) 2. Midnight Passion (E. Bezzina) 3. Count Of Life (C. Refalo) 4. Quito De Femisson (J. Busuttil)

IV Tigrija. Klassi Premier. Dist – 2640m. 1. Sensei (N. Baldacchino) Hin – 3.20.8” (1.16”) 2. Smarty Jet (J. Vassallo) 3. Robinson Wic (C. Vassallo) 4. Orcas Bac (R. Gatt)

V Tigrija. Klassi Gold. Dist – 2640m. 1. Ursiking (M. Falzon) Hin – 3.27” (1.18.4”) 2. Quio De Nappes (N. Baldacchino) 3. Jaguar C.D. (J. Farrugia) 4. Royal Apanage (R. Magro)

VI Tigrija. Finali Kampjonat Krafft. Klassi Silver. Dist – 2140m. 1. Sirocco Kadesh (N. Baldacchino) Hin – 2.42.3” (1.15.8”) 2. Sorcier d’Orient (K. Saliba) 3. Prince Lu (Sh. Portelli) 4. Ramses De Tyrole (A. Cassar)

VII Tigrija. Klassi Gold. Dist – 2640m. 1. Original Blue (C. Cassar) Hin – 3.22.1” (1.16.6”) 2. Quoky Jet (E. Garzia) 3. Sirius De Bel Air (O. Borg) 4. Solo Grandpre (D. Galea)

VIII Tigrija. Klassi Premier. Dist – 2640m. 1. Ricky Rock (N. Baldacchino) Hin – 3.19.2” (1.15.4”) 2. Quillian Joyeux (A. Farrugia) 3. Rocco Darche (L. Ghigo) 4. Ohime Mag (R. Cassar)

IX Tigrija. Klassi Silver. Dist – 2640m. 1. Cummin (R. Gatt) Hin – 3.21.9” (1.16.5”) 2. Nabab Du Chatelet (C. Camilleri) 3. Suro Du Cornillet (J. Farrugia) 4. Global Offspring (N. Baldacchino)

“Sirocco kellu 500m fost il-qawwija” – Noel Baldacchino, sewwieq

Mitlub jikkummenta dwar is-success ta’ Sirocco Kadesh fi tmiem il-finali, is-sewwieq Noel Baldacchino tenna li hu fil-bidu tat-tigrija ma xtaqx jibda z-ziemel b’sahhtu hafna. “Jien kont naf li ahjar nissapporti ftit u nhalli kollox ghall-ahhar ghax kont cert li z-ziemel kellu sprint qawwi. Fil-fatt l-ahhar 500m tieghu kienu ferm qawwija u rnexxilu jaqsam il-linja finali l-ewwel wara li xejjen l-isfida taz-zwiemel l-ohra. Kuntent ukoll bir-rebhiet l-ohrajn li kelli wara nofsinhar ghax dawn huma wkoll xhieda ta’ hafna xoghol u sagrificcji minn naha tieghi,” tenna Noel Baldacchino.

Success Malti u Zvediz fit-tigrijiet internazzjonali

It-tmintax –il laqgha tal-istagun li saret il-Gimgha fil-ghaxija fil-Marsa kienet tikkonsisti minn disa’ tigrijiet kollha ghal zwiemel tat-trott. Minn dawn spikkaw l-aktar zewg tigrijiet tat-trott fuq id-dahar jew monte’ fuq distanza qasira ta’ 2140m u li fihom numru ta’ sewwieqa Maltin sfidaw erba’ sewwieqa professjonali femminili Zvedizi. Is-sewwieqa Zvedizi kienu Asa Svensson, Emilia Leo, Nathalie Blom u Iina Aho. Dawn it-tigrijiet, organizzati bl-ghajnuna tal-kumpaniji Mario u Peter Farrugia, Tan-Niger u ta’ Lubru Equine Services saru wkoll fuq inizjattiva ta’ Shaun u Isabelle Formosa u l-Izvediz Baffy Gattsson. Fuq kollox intrebhu minn Saphir Du Fournier u Quetzal De Brix misjuqa mill-Ghawdxi Omar Cauchi u l-Izvediza Iina Aho rispettivament.

Fl-ewwel tigrija monte’ li fiha s-sewwieqa saqu zwiemel mill-klassi Silver, kien id-debuttant Franciz Saphir Du Fournier li, f’idejn l-Ghawdxi Omar Cauchi, kien l-aktar wiehed b’sahhtu wara l-karozza tat-tluq. Matul l-ewwel elf metru dan irnexxilu jiftah sahansitra vantagg ta’ madwar hdax –il tul fuq il-kumplament taz-zwiemel. Madanakollu dan l-istess vantagg sfuma fix-xejn 400m mit-tmiem u fid-dritta finali, Saphir Du Fournier inqabez minn Ramses Des Rouches li f’idejn Michael Sultana qasam il-linja finali l-ewwel. Izda aktar tard, il-gurija skwalifikat lil Ramses Des Rouches biex ir-rebha nghatat lil Saphir Du Fournier. Speed Danover (Emilia Leo), Kryddan (Iina Aho) u Rami Prior (Asa Svensson) dahlu warajh f’dik l-ordni. Fi tmiem din it-tigrija, is-Sur Edwin Borg, Chairman tal-Malta Racing Club u s-Sur Silvan Schembri f’isem l-isponsors ippremjaw lil Omar Cauchi.

Fl-aktar tigrija mistennija, dik monte’ tal-klassi Premier kien Reve De L’Odon (Emilia Leo) li beda tajjeb u matul l-ewwel metri irnexxilu jiftah vantagg zghir minn P.A. Surprise (Asa Svensson) u Quetzal De Brix (Iina Aho). Tista tghid li sa mill-bidu nett deher evidenti li din it-tigrija kienet se tkun kumbattuta bejn dawn it-tlieta. Kien izda propju fuq il-linja finali li Quetzal De Brix irnexxilu jghaddi lil Reve De L’Odon. P.A. Surprise u Prieure (Nathalie Blom) dahlu fit-tielet u r-raba’ post rispettivament. Ghal darba ohra fi tmiem it-tigrija rega kien is-Sur Borg li ppremja lil Iina Aho u lis-sidien taz-ziemel is-sinjuri Micallef u Zammit. Ghal Quetzal De Brix din kienet it-tielet rebha stagjonali.

Ir-rizultati kollha

I Tigrija. Klassi Bronze. Dist – 2640m. 1. Ricciola Jet (R. Gatt) Hin – 3.27.4” (1.18.6”) 2. Borups Mandy (J. Vassallo) 3. Prince Teemer (M. Bonnici) 4. Tap Tiara (N. Baldacchino)

II Tigrija. Heat Kampjonat Tazza San Frangisk. Klassi Copper. Dist – 2140m. 1. Cullinan Diamond (N. Baldacchino) Hin – 2.48.4” (1.18.7”) 2. Bonus Du Gade (D. Baldacchino) 3. Tilt De La Loge (A. Magro) 4. Deli Du Ling (I. Galea)

III Tigrija. Heat Kampjonat Tazza San Frangisk. Klassi Copper. Dist – 2140m. 1. High Handed (T. Demanuele) Hin – 2.48.8” (1.18.8”) 2. Crazy Leg (T. Tanti) 3. Maiden Flash (Jos. Farrugia) 4. Frida K. (M. Farrugia)

IV Tigrija. Lubro Equine Services Monte’ Race. Klassi Silver. Dist – 2140m. 1. Saphir Du Fournier (O. Cauchi) Hin – 2.44.2” (1.16.7”) 2. Speed Danover (E. Leo) 3. Kryddan (I. Aho) 4. Rami Prior (A. Svensson)

V Tigrija. Heat Kampjonat Tazza San Frangisk. Klassi Copper. Dist – 2140m. 1. Bolide Boy Honey (J. Gafa’) Hin – 2.44.7” (1.16.7”) 2. Anice Du Chaillou (F. Tanti) 3. Poete De La Sarthe (K. Saliba) 4. Jens (C. Magro)

VI Tigrija. Klassi Gold. Dist – 2640m. 1. Swan Des Tesnieres (J. Portelli) Hin – 3.21.4” (1.16.3”) 2. Atomic Rapida (N. Blom) 3. Qurieux Du Ponchet (N. Baldacchino) 4. Quartz De Chenu (M. Ellul)

VII Tigrija. P and M Farrugia Monte’ Race. Klassi Premier. Dist – 2140m. 1. Quetzal De Brix (I. Aho) Hin – 2.40.9” (1.15.2”) 2. Reve De L’Odon (E. Leo) 3. P.A. Surprise (A. Svensson) 4. Prieure (N. Blom)

VIII Tigrija. Heat Kampjonat Tazza San Frangisk. Klassi Copper. Dist – 2140m. 1. Umbra Hornline (C. Camilleri) Hin – 2.46.3” (1.17.7”) 2. Buckens Stjarna (T. Tanti) 3. Amiral Benault (P. Galea) 4. Meadow Dancer (N. Baldacchino)

IX Tigrija. Heat Kampjonat Tazza San Frangisk. Klassi Copper. Dist – 2140m. 1. Atout De Carriere (M. Sultana) Hin – 2.45.3” (1.17.2”) 2. Amigo Cash (Ch. Farrugia) 3. Freddie Melon (M. Ellul) 4. Queops De Retz (C. Fenech)

About Kenneth Vella

A horse racing enthusiast and journalist. He started his career in 1992 and today is the main correspondent on horse racing for In-Nazzjon, Il-Mument and the Times of Malta. He also writes on a number of international magazines and produces TV programmes for E22 and TVM.Kenneth is the proud winner of two consecutive awards of the Malta Broadcasting Awards for the best sport programmes with documentaries.

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Videos mill-Korsa tal-Marsa

Follow me on
Now over 530 videos!

TIĠRIJIET BISS

Follow Tiġrijiet Biss on
Tiġrijiet Biss kull nhar ta' Tlieta fuq TVM2 fis-7:30 ta' filgħaxija.

Sponsors


Srieken u nġenji ta' żwiemel ġodda u ta' kwalita'. Ċempel lil Etienne fuq 99427820Prodotti Taljani ta' kwalita`
għaż-Żwiemel Tiegħek.
Miġjuba lilkom minn www.kennethvella.com

Prodott ġdid li jinkludi l-Omega 3. Tajjeb kontra l-ifjamazzjoni u jgħin l-artikolazzjoni. Għal aktar tagħrif cempel 79487838.


Archives